Kognitiivinen terapia

Kognitiivisen terapian lähtökohtana on käsitys siitä, että tunteet ja ajatukset liittyvät toisiinsa. Terapiassa tarkastellaan tunnekokemuksia ja niiden taustalla vaikuttavia ajatuksia ja uskomuksia pyrkien löytämään uudenlainen suhde näihin. Ajatusten käsittely, eli tunnistaminen ja sanottaminen, on oleellinen osa kognitiivista työskentelyä, kuten myös uudenlaisten toimintamallien etsiminen ja kokeileminen hankaliksi koetuissa tilanteissa.

Kognitiivinen terapia on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy useita terapiamuotoja. Kognitiivinen integroiva terapia yhdistelee näitä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa käytetään apuna uudenlaisten toimintatapojen harjoittelua. Skeematerapia tutkii tunteita ja uskomuksia. Hyväksymis- ja omistautumisterapian, myötätuntosuuntautuneen terapian ja tietoisuustaitoharjoitteiden avulla pyritään omaksumaan sallivampi ja rennompi suhde elämään ja itseensä.

Kognitiivista terapiaa on tutkittu paljon ja se on havaittu hyödylliseksi monien yleisimpien psyykkisten oireiden hoidossa.